Všeobecné obchodní podmínky

Úvod

Poskytovatel vzdělávacích akcí, výcviků, kurzů a workshopů je Ing. Jana Janečková Tichá, IČ: 01577069, zapsaná v živnostenském rejstříku (dále jen Poskytovatel) poskytuje vzdělávací kurzy a semináře, workshopy a další vzdělávací služby v oblasti vzdělávání. Všeobecné obchodní podmínky upravují smluvní vztah mezi poskytovatelem a účastníkem kurzů, seminářů nebo workshopů (dále jen Účastník) a jsou pro obě strany závazné.

I. Přihlašování do vzdělávacích akcí, kurzů, výcviků

1.) Smluvní vztah mezi poskytovatelem a účastníkem kurzu, semináře, výcviku nebo workshopu vzniká odesláním závazné přihlášky na kurz, seminář nebo workshop účastníkem. Odeslání závazné přihlášky je možno těmito způsoby:

 • vyplněním objednávkového formuláře z webových stránek www.koucaporadce.cz; po obdržení formuláře následuje zápis do kurzu, semináře nebo workshopu a e-mailové potvrzení zápisu poskytovatelem
 • e-mailem na kontaktní e-mailové adresy uvedené na webu www.koucaporadce.cz
 • telefonicky: po zapsání dat účastníka o kurz, seminář nebo workshop poskytovatelem, je učiněna předběžná rezervace a zaslána e-mailem účastníkovi kurzu, semináře nebo workshopu přihláška. Vyplněná závazná přihláška je zaslána účastníkem zpět poskytovateli e-mailem.

Při rezervaci je účastník kurzu, semináře nebo workshopu povinen uvést jméno a příjmení, adresu bydliště (doručovací adresu), telefon, e-mail a označení zvoleného kurzu, semináře nebo workshopu podle nabídky poskytovatele.

2.) Zápis účastníka do kurzu, na seminář nebo workshop je možný pouze v případech volných míst v kurzu, na semináři nebo workshop. Po obdržení závazné přihlášky do kurzu, na seminář nebo workshop je nezbytné v termínu do 5 pracovních dnů provést platbu kurzovného, jinak může být účastník po této lhůtě vyřazen a nahrazen jiným účastníkem. Na vyžádání potvrdíme příjem platby.

3.) Přihlášky jsou zpracovávány podle došlého pořadí. V případě, že zájem převyšuje kapacitní možnosti daného kurzu, semináře, nebo workshopu, bude účastníkovi nabídnut následující termín s přednostní předběžnou rezervací.

Účastník odesláním objednávky prohlašuje, že v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů ust. § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů, uvedených v přihlášce, které předal poskytovateli za účelem uzavření smluvního vztahu. Tento souhlas uděluje poskytovateli na dobu neurčitou až do doby odvolání nebo odhlášení.

II. Splatnost kurzovného

 • Kurzovné je splatné do 5 dnů od zaslání závazné písemné přihlášky (viz bod 2), jinak není záruka zařazení účastníka do vybraného kurzu v požadovaném termínu.
 • V případě objednávky (přihlášky) zaslané firmou nebo OSVČ, je vystavena faktura a platí běžné fakturační podmínky se 7 denní splatností faktury.
 • Při odeslání závazné přihlášky 7 dní před začátkem kurzu nebo workshopu je nutné platbu uhradit do tří dnů od odeslání přihlášky. Platba za kurz, seminář nebo workshop musí být uhrazena nejpozději 1 den před konáním kurzu nebo workshopu.

Poznámka: u přednostní předběžné rezervace (neuspokojený zájemce o předcházející kurz) je splatnost kurzovného poté, co je e-mailem účastníkovi nabídnut následující termín s přednostní předběžnou rezervací, 5 dnů od tohoto data. Po tomto termínu není možné zaručit zařazení zájemce do kurzu v tomto náhradním termínu.

III. Způsob platby

 • Platbu za kurz nebo workshop je možné uhradit bankovním převodem nebo hotovostním vkladem na účet zaslaný v e-mailovém potvrzení zápisu.

IV. Storno podmínky

1.) Po odhlášení již zapsaného kurzu, semináře nebo workshopu je storno poplatek 0% z ceny kurzu v době 20 a více dnů od konání kurzu, semináře nebo workshopu. V době od 20 dnů do 14 dnů před zahájením kurzu, semináře nebo workshopu je storno poplatek 50% z ceny kurzu, 13 dnů až 8 dnů je storno poplatek 75% z ceny kurzu. Méně než 7 dnů před zahájením kurzu je storno poplatek 100% z ceny kurzu.

2.) Ve výjimečně písemně doložitelných případech (vážné osobní či zdravotní důvody) může být zájemci nabídnuto absolvování náhradního kurzu nebo jeho části v pozdějším termínu.

Konkrétní případy budou posuzovány individuálně se snahou o dohodu.

V. Konání kurzů, seminářů a workshopů a účast v kurzu, na semináři nebo workshopu

Účast v kurzu, na semináři nebo workshopu

1.) Do kurzu, na seminář nebo workshop nebudou zařazeni uchazeči, kteří neuhradí v požadovaném termínu, resp. nejpozději 1 den pře konáním kurzu, semináře nebo workshopu příslušné kurzovné, přestože byli zapsáni do kurzu podáním závazné písemné přihlášky.

2.) Změna termínu kurzu, zrušení kurzu, náhrada kurzu

 • Organizační změny:
 • Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu v kurzech, na seminářích nebo workshopech (změna osnovy nebo harmonogramu kurzu, změna místa konání, změna učebny, změna učebního materiálu atd.). Všechny případné změny budou účastníkům kurzu, semináře nebo workshopu oznámeny emailem, telefonicky nebo sms zprávou.
 • Poskytovatel si vyhrazuje právo nepořádat kurz, seminář nebo workshop v případě nedosažení minimálního počtu účastníků, který je uveden v oznámení o konání kurzu, semináře nebo workshopu a nabídnout přihlášeným účastníkům možnost absolvovat objednaný kurz, seminář nebo workshop v náhradním termínu, anebo vrátit uhrazené kurzovné.
 • Poskytovatel může z důvodu naplnění kapacit kurzu, semináře nebo workshopu od smlouvy odstoupit v následujících případech: a) jestliže přihlášený účastník neuhradil ve stanovené lhůtě účastnický poplatek, může být nahrazen jiným účastníkem, b) jestliže byla kapacita kurzu naplněna ještě před připsáním platby účastníka na účet poskytovatele a už není možné z kapacitních důvodů počet účastníků zvýšit. Přednost mají dříve platící účastníci. Dnem úhrady se rozumí připsání platby na účet poskytovatele.
 • Pokud účastník vzdělávacího kurzu, semináře nebo workshopu věnuje poskytovateli referenci, tak se tím také rozumí, že tuto referenci může poskytovatel zveřejnit na veřejně dostupných místech a také na internetu. Účastník kurzu souhlasí s pořizováním audio, video a fotografických materiálů, které budou určeny pro propagaci poskytovatele. Poskytovatel se zavazuje, že nebude v propagačních materiálech sdělovat osobní údaje klientů ani autentické záznamy bez souhlasu klienta.
 • Při účasti na kurzu, semináři nebo workshopu jsou účastníci povinni nenarušovat jejich průběh. Poskytovatel nebo lektor kurzu, semináře nebo workshopu je oprávněn účastníka v případě nevhodného chování (narušování průběhu kurzu, semináře nebo workshopu, neslušné chování vůči lektorovi nebo účastníkům kurzu, semináře, nebo workshopu, účast pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek atp.) vyloučit z účasti na kurzu, semináři, workshopu. V případě vyloučení účastníka z kurzu, semináře nebo workshopu nemá účastník nárok na vrácení již zaplaceného kurzu, semináře nebo workshopu.
 • Odpovědnost za ztrátu nebo poškození majetku: Poskytovatel ani lektor kurzu, semináře nebo workshopu neručí za ztráty ani škody na majetku v době konání kurzu, semináře nebo workshopu. Je na odpovědnosti účastníka kurzu, semináře nebo workshopu, aby dbal na svůj majetek a nenechal ho bez dozoru.

VI. Práva spotřebitele

1). Informace pro spotřebitele, na jejichž poskytnutí má spotřebitel právo podle příslušných právních předpisů, poskytovatel spotřebitelům trvale zpřístupňuje jejich uvedením na svých internetových stránkách www.koucaporadce.cz, nebo jejich uvedením v těchto obchodních podmínkách. Na žádost spotřebitele na jím uvedenou emailovou adresu zašle poskytovatel tyto obchodní podmínky spotřebiteli e-mailem. V okamžiku, kdy účastník kurzu, semináře nebo workshopu zašle poskytovateli závaznou přihlášku přes formulář uvedený na internetových stránkách www.koucaporadce.cz, při níž potvrdil souhlas s těmito obchodními podmínkami, platí, že účastník akceptoval obchodní podmínky, které jsou součástí objednávkového formuláře. V okamžiku, kdy účastník zašle přihlášku na kurz, seminář nebo workshop e-mailem nebo učiní přihlášení telefonicky, jsou mu poskytovatelem zaslány obchodní podmínky e-mailem a je vyzván, aby s nimi souhlasil. Okamžikem udělení souhlasu s obchodními podmínkami se považuje za to, že tyto obchodní podmínky účastník akceptuje.

VII. Závěr

Veškerá Vaše přání, připomínky, nesrovnalosti a situace vzniklé nad rámec tohoto dokumentu budeme řešit s maximální snahou vyjít Vám vstříc a v odůvodněných případech sjednávat nápravu. Pro získání informací využívejte internetové stránky poskytovatele, neboť zde najdete jak informace dlouhodobého charakteru, tak i aktuální oznámení týkající se právě probíhajících vzdělávacích akcí. Jsme Vám rovněž k dispozici pro přímé ústní podání informací telefonem a e-mailem.

Vítáme všechny Vaše návrhy a podněty vedoucí ke zkvalitnění naší práce. Děkujeme Vám za důvěru a věříme, že s našimi službami budete plně spokojeni.

Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dne 1. 1. 2015