Firemní koučink

"Když chceš poznat člověka, podívej se na jeho práci."

(J.CH.F.Schiller)

 

Rozdíly mezi úspěšnou firmou a tou méně úspěšnou jsou nejen v množství pravidelných zakázek, ale i v případě spokojenosti zaměstnanců. Nejlepší firmy v oboru již zjistily, že klíčovým faktorem úspěchu jsou právě jejich zaměstnanci, o které je třeba pečovat a dále je rozvíjet. Pokud rozvíjíte zaměstnance, rozvíjíte tak celou firmu a zajišťujete jí tím stabilní pozici na trhu.

Koučink je ideální technikou pro to, jak pracovat se zaměstnanci, příp. dalšími externími partnery pro to, aby se stala firma silnou ve svých základech a mohla dál prosperovat.

 

Příklady témat, u kterých je možné koučování využít:

 • komunikace v oblasti vedoucí - tým, kolegové, podřízení - vedení, jednání s obchodními partnery,
 • týmový koučink,
 • resrukturalizace malých a středních firem,
 • začínající společnosti a jejich růst, volba obchodní strategie, forma prezentace atd.,
 • zvýšení pracovní výkonnosti a efektivity práce,
 • získání psychické odolnosti – snížení stresu a jeho pozitivní využití,
 • efektivní nastavení cílů a strategií,
 • maximální využití osobního potenciálu,
 • efektivní Time management,
 • rovnováha mezi pracovní a osobní oblastí,
 • nastartování podnikání.

 

Příklady z praxe:

1. Začínající firma, která:
Koučováním lze:
hledá zaměstnance
 • sestavit organizační strukturu,
 • vyspecifikovat vhodný profil zaměstnanců pro konkrétní pozice,
 • stanovit si kolik lidí a jak vysoké platy je potřeba vyčlenit pro bezproblémový chod podniku.
sestavuje kompletní marketingovou strategii, se kterou se chce prezentovat na trhu
 • sestavit plán marketingové strategie,
 • určit podprocesy, které je třeba v této činnosti podniknout,
 • jakou podobu by měla mít marketingová propagace (jaký typ mediální reklamy - tištěná, audio, osobní setkání),
 • najít vhodnou agenturu, příp. určit potřebný tým lidí, který zajistí projekt od plánu po realizaci,
 • stanovit kontrolní činnosti a milníky, kterých je nutno dosáhnout pro úspěšnou realizaci projektu,
 • stanovit si s jakými obchodními partnery se spojit k oboustranné spokojenosti.
hledá cílovou zákaznickou skupinu
 • jakou formou zacílit na zákazníky,
 • kde zacílit na zákazníky,
 • kdo tvoří cílovou zákaznickou skupinu.
2. Firma existující na trhu
již několik let, která:
Koučováním lze:
stagnuje v dalším vývoji
 • najít všechny příčiny stagnace,
 • vytvořit konkrétní nápravná opatření,
 • stanovit si krátkodobé, střednědobé i dlouhodobé cíle v cestě dalšího rozvoje.
plánuje rozšířit produktové portfolio
 • stanovit si konkrétní možnosti nových produktů, jak je zrealizovat a propagovat,
 • stanovit si konkrétní možnosti ve zlepšení/modernizaci stávajících produktů,
 • určit formu s jakou budou produkty uvedeny na trh.
hledá další trhy nebo další cílové skupiny
 • stanovit priority a podmínky výběru nových trhů nebo cílových skupin,
 • detailně stanovit možnosti nových trhů nebo požadavky nových cílových skupin,
 • určit možné překážky rozvoje a stanovit ochranná opatření,
 • identifikovat případná rizika.
3. Firma se stabilní pozicí
na trhu, která:
Koučováním lze:
neustále řeší problémy v interních procesech
 • detekovat konkrétní problémové procesy,
 • určit strategii nápravy pro nejslabší články,
 • najít konkrétní způsob posílení nejslabšího článku,
 • stanovit si preventivní opatření tak, aby nedocházelo ke stejným problémům.
potýká se s častými konflikty mezi zaměstnanci nebo mezi jednotlivými odděleními
 • vyhledat příčiny konfliktů,
 • najít a implementovat vhodné a efektivní opatření pro zabránění konfliktům,
 • stanovit odpovědné osoby a další postup pro zabránění konfliktům,
 • stanovit vhodnou motivační strategii pro zaměstnance, příp. systém benefitů.
řeší časté výrobní závady
 • identifikování příčiny závad,
 • nalezét vhodné a účinné opatření pro zlepšení efektivity a bezvadnosti výroby.
má vysokou fluktuaci zaměstnanců
 • stanovit příčiny fluktuace,
 • určit vhodná a motivační opatření pro udržení zaměstnanců,
 • zkontrolovat vhodnost jednotlivých zaměstnanců na vykonávaných pozicích.
řeší nízkou efektivitu zaměstnanců/oddělení
 • určit příčiny nízké efektivity,
 • stanovit nápravná opatření, formu rozvoje nebo zeštíhlování,
 • sestavit konkrétní kroky k získání požadované efektivity.
4. Firma s dlouholetou tradicí
na trhu, která:
Koučováním lze:
začíná citelně ztrácet svoji pozici na trhu a chce se i nadále udržet v oboru
 • určit příčiny úpadku,
 • určit další kroky nutné k udržení na současném trhu,
 • stanovit možnosti dalšího vývoje firmy,
 • určit omyly, kterých bylo doposud dosaženo,
 • určit překážky, které mohou dalšímu vývoji bránit.
chce částečně změnit obor podnikání
 • určit možnosti, které firma může dále využít a dosud nevyužila,
 • učinit benchmarking (srovnání s konkurencí) a nastavit další kroky postupu ke změně,
 • stanovit si konkrétní kroky a milníky, které je nutné učinit a dosáhnout jich pro dosažení požadovaného stavu.
chce kompletně změnit obor podnikání
 • vybudovat potřebné zázemí pro změnu, v podobě realizačního týmu, stanovení nutných prostředků k dosažení změny, tvorby konečného budgetu (rozpočtu), který lze do změny investovat,
 • nadefinovat překážky, které mohou vziknout a způsoby, jak jim předejít,
 • určit případná rizika,
 • určit potřebné změny v organizační struktuře, v interních procesech,
 • stanovit novou obchodní strategii,
 • najít vhodnou motivaci pro zaměstnance,
 • určit potřebné zdroje k realizaci,
 • určit novou cílovou skupinu zákazníků,
 • sestavit vhodný tým obchodních partnerů,
 • určit podmínky nutné ke vstupu do nového oboru, atp.